Privātuma politika

GemRace karšu sistēma

1. GemRace pārvalda "GemRace karšu sistēma" Dalības karšu tirdzniecības sistēmu, kurai var piekļūt adresē gemrace.com (turpmāk - GemRace karšu sistēma), kas ir Dalības karšu tirdzniecības platforma un kura nodrošina iespēju publicēt informāciju par pasākumiem, izplatīt Dalības kartes, iegādāties Dalības kartes un reģistrēties dalībai pasākumos.

2. GemRace karšu sistēmas sniegtie pakalpojumi ietver pasākumu izveidi, Dalības karšu pārdošanu un Dalības karšu iegādi.

Privātuma politikas mērķi

3. Šī Privātuma politika (turpmāk - Privātuma politika) ir dokuments, kas definē GemRace karšu sistēmas lietotāju personas datu un citas svarīgas informācijas ievākšanu, pārvaldību un glabāšanu, darbības jomu, mērķus un citus svarīgus personas datu aspektus.

4. Privātuma politika tiek piemērota visām personām (gan fiziskām, gan juridiskām), kuras lieto GemRace karšu sistēmu.

5. Privātuma politika ir izstrādāta, lai aizsargātu GemRace karšu sistēmas lietotāju datus no to nelikumīgas izmantošanas.

6. GemRace respektē tiesības uz privāto dzīvi, un uzņemas visus iespējamos saprātīgos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu un citas GemRace karšu sistēmā apstrādātās informācijas drošību un konfidencialitāti. Lai aizsargātu šo informāciju no nesankcionētas piekļuves, izmantošanas, kopēšanas vai izpaušanas, GemRace izmanto dažādus administratīvos, tehniskos un fiziskās drošības līdzekļus.

Atbilstība Privātuma politikai

7. Apmeklējot mājaslapu (gemrace.com) un / vai izmantojot tajā ietverto informāciju un / vai pakalpojumus, persona atzīst un apliecina, ka viņš / viņa ir iepazinusies ar Privātuma politiku, saprot to un piekrīt tai. Ja persona nepiekrīt Privātuma politikai un tajā ietvertajiem noteikumiem, viņam / viņai nav tiesības izmantot GemRace karšu sistēmu un pakalpojumus, kuri tiek sniegti, izmantojot sistēmu.

8. GemRace norāda, ka GemRace karšu sistēma satur saites uz trešo personu, uzņēmumu vai organizāciju (kas ir pasākuma organizatori) mājaslapām, un, iegādājoties Dalības karti vai reģistrējoties uz konkrētu pasākumu, personas dati tiek nosūtīti pasākuma organizētājam. GemRace nenes atbildību par mājaslapu saturu, personas datu apstrādes metodēm un personas privātuma ievērošanu pasākuma organizētāju (vai citu trešo personu) mājaslapās, pat tad, ja persona piekļūst trešo personu mājaslapām, izmantojot šajā mājaslapā ietvertās saites. Tādējādi, pirms sniegt informāciju par sevi, personai jāiepazīstas ar attiecīgās mājaslapas un tās pārvaldnieka, kas saistīts ar personas datu apstrādi, noteikumiem, privātuma nosacījumiem un citiem dokumentiem.

GemRace karšu sistēmā ievāktie personas dati

9. Privātuma politika tiek piemērota jebkāda veida informācijai, kas var tikt iegūta no personām, izmantojot GemRace karšu sistēmu, un kas tiek uzskatīta par personas datiem, proti, informāciju, kas var būt tieši saistīta ar personu, vai tikt izmantota, lai identificētu personu. Šīs Privātuma politikas noteikumi netiek piemēroti attiecībā uz informāciju, kas netiek uzskatīta par personas datiem.

10. GemRace karšu sistēmā ievākto datu apjoms ir atkarīgs no Organizatora pasākuma, kuru persona plāno izmantot.

11. GemRace neglabā pircēja ievadītos personas datus un izmanto tos vienīgi pakalpojuma nodrošināšanai.

Dalības karšu pircējs

12. Ja persona vēlas iegādāties Dalības karti uz pasākumu, kas publicēts GemRace karšu sistēmas sadaļā, GemRace vienmēr pieprasa iesniegt personīgo e-pasta adresi, uz kuru vēlāk tiks nosūtītas iegādātās elektroniskās Dalības kartes.

13. Ja persona iegādājas Dalības karti, personas iesniegtā e-pasta adrese vienmēr tiek nodota pasākuma, kura Dalības karte tiek iegādāta, Organizētājam. Apstiprinot Dalības kartes pasūtījumu uz pasākumu, persona apstiprina arī savu piekrišanu nodot Organizatoram savu iesniegto personisko informāciju (personas datus).

14. Papildus obligāti ievāktajai e-pasta adresei, pasākuma organizatori, izmantojot GemRace karšu sistēmu, var ievākt šādus papildu datus par personām, kas reģistrējas uz konkrēto pasākumu: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, dzimšanas datums un adrese. Dzimšanas datums un adrese tiek ievākti tikai izņēmuma gadījumos, kad šādi dati ir obligāti dalībai pasākumā.

15. Pasākuma organizatoriem ir ieteicams ievākt tikai tādus datus, kas nepieciešami konkrētam pasākumam, un ievākt tos tikai nolūkā pasākuma laikā sniegt pakalpojumus, un nekādā gadījumā neievākt personas kodus un / vai citus sensitīvus datus.

16. Ja pasākuma organizatora mērķis ir izmantot savāktos datus mārketinga vajadzībām, pasākuma organizators par to informē personas pirms šādu datu ievākšanas un saņem šo personu piekrišanu.

17. Ja persona piekrīt sniegt pasākuma organizatora pieprasīto informāciju, apstiprinot pasākuma Dalības kartes pasūtījumu, persona apstiprina arī savu piekrišanu nodot organizatoram savu iesniegto personisko informāciju (personas datus).

18. Persona ir atbildīga par savu personas datu iesniegšanu, to precizitāti un pilnīgumu.

19. GemRace nenes atbildību par pasākuma organizētāju izmantotajām metodēm kā nodrošināt atbilstību Privātuma politikai, tādējādi, pirms sniegt informāciju par sevi personai ir ieteicams iepazīties ar attiecīgā pasākuma organizatora personas datu apstrādes noteikumiem.

Personas datu vākšana nolūks

20. Visi dati, kurus persona iesniedz, iegādājoties Dalības karti GemRace karšu sistēmā, tiek apstrādāti šādam mērķim: iegādāties Dalības karti, izmantojot GemRace karšu sistēmu. GemRace pieprasa personai iesniegt personas datus tikai un vienīgi šim mērķim.

Iesniegto datu brīvprātīgs raksturs, precizitāte un pilnīgums

21. Visa informācija, kuru persona iesniedz GemRace, tiek sniegta saskaņā ar brīvprātības principiem, informācijas precizitāti un pilnīgumu. Pērkot Dalības karti GemRace karšu sistēmā un / vai iesniedzot personas datus, persona piekrīt savu personas datu apstrādei saskaņā ar procedūru, un mērķiem, kas izklāstīti šajā Privātuma politikā, un savu personas datu nodošanai pasākuma organizatoram.

22. GemRace nepārbauda iesniegto personīgo informāciju. Tiek uzskatīts, ka personas iesniegtā informācija ir pilnīga un precīza, un persona, kas iesniedz informāciju, nes atbildību par iesniegtās informācijas precizitāti un pilnīgumu.

Nobeiguma noteikumi

23. GemRace patur tiesības jebkurā laikā grozīt Privātuma politikas noteikumus. Šādi grozījumi stājas spēkā no brīža, kad tie ir publicēti mājaslapā - gemrace.com. Tādējādi personām, kas apmeklē šo sadaļu un izmanto GemRace karšu sistēmu, ir ieteicams vienmēr iepazīties jaunāko Privātuma politikas versiju, kas tiek piemērota mājaslapas apmeklējuma un GemRace karšu sistēmas izmantošanas brīdī.