GemRace sistēmas lietošanas noteikumi pircējiem

1. Pamata termini

1.1. Dalības karte – GemRace sistēmas izveidots dokuments, kas piešķir tiesības apmeklēt konkrēto Organizatora rīkoto Pasākumu un kurā ir norādīts Pasākuma nosaukums, vieta un datums, dalībnieka numurs, izvēlētais sacensību veids un cita informācija par Organizētāju.

1.2. Organizators – juridiska vai fiziska persona, kura GemRace karšu sistēmā ir izvietojusi Pasākumu un pārdod vai izplata Dalības kartes uz Pasākumu; informācija par Organizatoru tiek sniegta blakus informācijai par Pasākumu.

1.3. GemRace karšu sistēma – elektroniskā Dalības karšu tirdzniecības sistēma, kas ir intelektuālais īpašums un ir pieejama adresē gemarce.com.

1.4. Pircējs – juridiska vai fiziska persona, kura, izmantojot Gemrace karšu sistēmu, pērk / ir nopirkusi Dalības karti uz Organizatora rīkoto Pasākumu.

1.5. Pasākums – jebkurš publisks Organizatora rīkots pasākums, kuru var apmeklēt tikai ar Dalības karti.

1.6. Noteikumi – GemRace karšu sistēmas lietošanas noteikumi.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Šie noteikumi stājas spēkā ar brīdī, kad persona apmeklē www.gemrace.com. Lietojot www.gemrace.com, persona apstiprina, ka ir iepazinusies ar šiem Noteikumiem, piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.

2.2. Šie noteikumi nosaka GemRace sistēmas lietošanas nosacījumus, saņemot informāciju par Pasākumiem, iegādājoties Dalības kartes uz Pasākumiem, sniedzot informāciju Organizatoriem un citus sistēmas lietošanas nosacījumus.

2.3. GemRace patur tiesības jebkurā laikā mainīt šo Noteikumu nosacījumus. Šādi grozījumi stājas spēkā no brīža, kad tie tiek publicēti mājaslapā www.gemrace.com. Personai ieteicams vienmēr iepazīties ar šo Noteikumu jaunāko versiju.

3. GemRace karšu sistēmas lietošana

3.1. GermRace karšu sistēma ir Dalības karšu pārdošanas un izplatīšanas sistēma, kas Pircējiem dod iespēju saņemt informāciju par Pasākumiem un to Organizatoriem un iegādāties Dalības karti no Organizatora.

3.2. GemRace pati par sevi nesniedz Pircējiem nekādus Dalības karšu pakalpojumus vai informāciju par Pasākumiem, bet tikai nodrošina platformu informācijas apmaiņai starp Organizatoru un Pircēju Dalības karšus iegādei. Dalības kartes izplata / pārdod un sniedz informāciju Pircējiem pa tiešo Organizators.

3.3. Saskaņā ar pasākuma organizatora stratēģiju, tirdzniecībā var būt speciāli Dalības karšu piedāvājumi vai speciālas cenas, kuru nosacījumi un termiņi ir norādīti atsevišķi katra pasākuma aprakstā.

3.4. Pasākuma Organizatora dati tiek norādīti blakus katram konkrētajam Pasākumam.

3.5. Dalības karti var iegādāties jebkura persona, kurai ir tiesības un iespējas slēgt šādu darījumu, proti, persona, kurai nav ierobežota darbība šajā jomā, kurai ir tehniskās iespējas samaksāt par Dalības karti un saņemt elektronisku Dalības karti un kura atbilst šo Noteikumu prasībām.

3.6. Lai iegādātos Dalības karti uz Pasākumu, Pircējam nav jāreģistrējas GemRace sistēmā. Pircējam vienkārši jāizvēlas Pasākums, jāizvēlas Dalības kartes apmaksas veids, jāiesniedz sava derīga e-pasta adrese un cita Organizatora pieprasītā informācija par Pircēju, jāsniedz sistēmas pieprasītie apstiprinājumi un jāpiekrīt savu datu nodošanai Organizatoram.

3.7. Pircējs var samaksāt par Dalības karti, izmantojot GemRace sistēmā integrētos elektroniskos apmaksas veidus.

3.8. Dalības karte Pircējam tiek piegādātas tikai pēc tam, kad viņš / viņa ir apmaksājis pilnu Dalības kartes cenu. Informācija par Dalības kartes cenām tiek sniegta mājaslapā www.gemrace.com un Dalības kartes iegādes laikā. Pēc tam, kad Pircējs ir veicis Dalības kartes apmaksu, izveidotā elektroniskā Dalības karte tiek nosūtīta uz Pircēja e-pasta adresi. Pircējs ir atbildīgs par precīzas un derīgas e-pasta adreses iesniegšanu. Ja Pircējs sniedz nepatiesu vai nederīgu e-pasta adrese, viņš / viņa uzņemas atbildību par neizdevušos Dalības kartes piegādi Pircējam. Šādā gadījumā, lai saņemtu Dalības karti vai saņemtu atpakaļ naudu par Dalības karti, Pircējam jāsazinās pa tiešo ar Organizatoru.

3.9. Lai apmeklētu Pasākumu, Pircējam jāsniedz Organizatoram izdrukāta Dalības karte kopā ar personas apliecinošu dokumentu.

4. Pircēja tiesības un pienākumi

4.1. Pircējam ir pienākums:

4.1.1. pienācīgi un savlaicīgi samaksāt Organizatoram par iegādāto Dalības karti;

4.1.2. sniegt precīzu, detalizētu un pareizu informāciju;

4.1.3. nepārkāpt un ievērot šos Noteikumus un spēkā esošo tiesību aktu prasības;

4.1.4. pirms Dalības kartes iegādes, novērtēt visus Pasākuma apstākļus, ieskaitot datumu, laiku, vietu un citus nosacījumus, iepazīties ar visu būtisko informāciju, kas saistīta ar Dalības kartes iegādi un Pasākuma norisi, noskaidrot informāciju par Pasākuma Organizatoru, u.t.t. Lai saņemtu papildinformāciju, Pircējam jāsazinās pa tiešo ar Organizatoru.

4.2. Pircējam ir aizliegts:

4.2.1. viltot un kopēt Dalības karti, nelikumīgi izmantot vai iegadāties Dalības karti;

4.2.2. pārdot GemRace sistēmā izveidotās Dalības kartes, nesaskaņojot to ar GemRace un Organizatoru;

4.2.3. izmantojot jebkādas ierīces, programmas vai programmatūru, kas var traucēt pienācīgu GemRace sistēmas darbību;

4.2.4. veikt jebkādas citas darbības, kas varētu radīt neracionālu vai pārmērīgu GemRace sistēmas ielādi.

4.2.5. Par visām nelikumīgajām Pircēja darbībām tiek ziņots tiesībsargājošām iestādēm.

4.6. Lietojot GemRace sistēmu, Pircējs uzņemas pilnu atbildību par iesniegto datu precizitāti, saprotamību un atbilstību patiesībai, un uzņemas atbildību par visām sekām, neievērojot šo noteikumus.

4.7. Pirms došanās uz Pasākumu, Pircējam ir ieteicams noskaidrot, vai Pasākuma laiks, vieta un citi Pasākuma apstākļi nav mainījušies.

4.8. Pircējs izmanto mājaslapas adresi uz savu paša risku. GemRace negarantē un nenes atbildību, ja Pircējs, izmantojot mājaslapas adresi, saskaras ar jebkādiem traucējumiem vai problēmām.

5. Ar Pasākumu saistīti apstākļi

5.1. Organizators nes atbildību par Pasākuma pakalpojumu kvalitāti, precīzas informācijas par Pasākumu un tā noteikumu un nosacījumu izmaiņu nodrošināšanu. Par jebkuriem apstākļiem, kas saistīti ar Pasākumu vai Dalības kartēm, Pircējam jāsazinās pa tiešo ar Organizatoru.

5.2. Pasākuma noteikumus un nosacījumus nosaka Organizators. Šī iemesla dēļ Pasākuma pakalpojumu sniegšanas nosacījumi konkrētām personām var atšķirties. GemRace nenes atbildību un tai nav tiesības noteikt pakalpojumu, kuriem var piekļūt, izmantojot Dalības kartes, sniegšanas noteikumus un nosacījumus.

5.3. Ja Organizators atceļ Pasākumu vai kā citādi informē, ka Pasākums nenotiks vai tiek mainīts Pasākuma datums, vieta vai cita svarīga informācija par Pasākumu, un tādējādi Dalības kartes derīgums tiek apturēts, par naudas atmaksu un / vai kompensācijas par zaudējumiem saņemšanu Pircējiem jāsazinās pa tiešo ar Organizatoru.

5.4. Par nespēju saņemt Dalības karti, Dalības kartes maiņu vai Dalības kartes nozaudēšanu Pircējam jāsazinās pa tiešo ar Organizatoru.

5.5. Saņemot sūdzības, kas saistītas ar Pasākumu, GemRace tās nosūta tieši Organizatoram.

6. Gemrace atbildība

6.1. GemRace norāda, ka tā nenes atbildību un tai nav tiesības noteikt pakalpojumu, kuriem var piekļūt, izmantojot Organizatora izplatītās Dalības kartes, sniegšanas noteikumus un nosacījumus kā arī nenes atbildību par Dalības karšu derīgumu, to apturēšanu, atjauninājumiem, u.c. GemRace nenosaka Pasākumu cenas vai Pasākumu pakalpojumu sniegšanas nosacījumus, nepiešķir sēdvietas un nenosaka nekādus citus pakalpojumu sniegšanas kritērijus, nenes atbildību par Pasākumu pakalpojumu kvalitāti, to saturu, atbilstību juridiskajām prasībām un nesniedz garantijas par šādiem pakalpojumiem. Pasākumu pakalpojumi tiek sniegti pircējiem saskaņā ar Organizatoru iekšējiem noteikumiem. Informāciju par pakalpojumu, kuriem var piekļūt, izmantojot iegādātās Dalības kartes, sniegšanas noteikumiem un nosacījumiem tiek sniegta, sazinoties ar attiecīgo Organizatoru.

6.2. GemRace nenes atbildību par GemRace karšu sistēmas darbības traucējumiem, kas radušies no GemRace neatkarīgu apstākļu dēļ, un neatlīdzina šādu traucējumu dēļ radušos zaudējumus.

6.3. GemRace neatlīdzina zaudējumus, kas saistīti ar iegādātajām Dalības kartēm vai Pasākumiem.

7. Citi noteikumi

7.1. Sakarā ar tehniskiem šķēršļiem, vai citu apstākļu gadījumā, GemRace karšu sistēmas darbība un iespēja iegādāties Dalības kartes var tikt apturēta vai pārtraukta.

7.2. Visas autortiesības uz Dalības karšu dizainu un saturu pieder GemRace un / vai Organizatoriem.